Evidenční list a čestné prohlášení

EVIDENČNÍ LIST NA SKUPINOVÉ TRÉNINKY 

 Jméno/Name:

 Příjmení/Surname:

 Mobil:

 E-mail:

 

Prohlašuji, že jsem své osobní údaje zde uvedené poskytnul(a) dobrovolně a souhlasím s jejich zpracováním v databázi provozovatele za účelem evidence mé osoby v elektronické databázi pro poskytnutí služeb, které budu využívat u provozovatele. S evidencí mých osobních údajů souhlasím jen za předpokladu, že budou dodržena všechna ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a nebudou poskytnuta dalším osobám.

 

 Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti a odpovědnosti:

Já , níže podepsaný/á (jméno), r.č.……………………………..prohlašuji, že jsem zcela zdráv, bez zdravotního omezení a skupinového tréninku pořádaného Občanským sdružením Devítka v Pohybu  se účastním pouze na vlastní odpovědnost a na vlastní riziko. Intenzitu cvičení přizpůsobím svým schopnostem a své fyzické kondici.

Jako účastník lekce si jsem vědom povinosti dbát pokynů trenéra ohledně správné techniky, vhodného oblečení a obuvi.

Dále souhlasím s tím, že se z tréninku, kterého se účastním, pořizují fotografie pro účely propagace Občanského sdružení Devítka v Pohybu (pouze webové stránky a facebook sdružení).

Beru na vědomí, že při nedodržení pravidel včasného odhlášení z tréninku (24 hodin předem), mi bude druhém porušení pravidel účet zablokován a jeho odblokování zpoplatněno.

V Praze dne:                           

Podpis: